Best selection of premium Joomla 1.6 templates

De diensten van FF advies

FF advies biedt beleidsadvies en ondersteuning ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen die zijn gerelateerd aan:

Klimaatadaptatie/ruimtelijke adaptatie:
Gemeenten werken momenteel aan de klimaatbestendige stad. Uiterlijk in 2020 moeten zij er voor zorgen dat de problematiek wordt aangepakt, die samenhangt met regenwateroverlast, hitte en droogte. FF advies wil gemeenten hierbij adviseren en ondersteuning bieden.

Door de kennis van Frank Frowijn over klimaatadaptatie/ruimtelijke adaptatie, zijn politiek-bestuurlijke sensitiviteit en zijn ervaring met gemeentelijke processen kan FF advies gemeenten als geen ander vooruithelpen om de fysieke woon- en leefomgeving van het dorp of de stad klimaatbestendig te maken.

De werkzaamheden van FF advies kunnen onder andere bestaan uit:

  • Begeleiding van klimaatstresstesten en het opstellen van een uitvoeringsagenda;
  • In beeld brengen van kwetsbaarheden in overleg met betrokkenen;
  • Afstemming met partners op het gebied van klimaatadaptatie;
  • Bijdragen aan de communicatie over de voortgang en gericht op bewustwording;
  • Advisering over de te maken keuzes.

Stedelijke kavelruil:
De aanpak van stedelijke gebiedsontwikkeling vraagt om samenwerking tussen publieke en private partijen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van verschillende instrumenten. Het nieuwe instrument van vrijwillige stedelijke kavelruil geeft initiatiefnemers meer mogelijkheden om samen ontwikkelingen te realiseren, zonder dat actief ingrijpen nodig is van de overheid of een projectontwikkelaar. Een groep vastgoedeigenaren spreekt namelijk af om onderling grond en gebouwen te ruilen met als doel een herontwikkelingsplan te realiseren en/of een gebiedsontwikkeling vorm te geven. De afgelopen jaren heeft het ministerie van I&M een stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil uitgevoerd. Gemeentelijke pilots werden gestimuleerd en het instrument heeft een plek gekregen in de Omgevingswet. FF advies heeft in de pioniersfase van stedelijke kavelruil een adviserende rol vervuld. Ook heeft Frank Frowijn ervaring met de praktische toepassing van het instrument.

FF advies kan een proefproject stedelijke kavelruil uitvoeren. Daarmee wordt verkend hoe stedelijke kavelruil zou kunnen worden toegepast om te komen tot een haalbare gebiedsontwikkeling. Het proefproject bestaat uit een quickscan en een eventueel vervolgtraject. Het vervolgtraject omvat het uitvoeren van een gedachte-experiment waarbij het gebied middels stedelijke kavelruil wordt herontwikkeld. Eventueel kan ook een eigenarenbijeenkomst worden georganiseerd om de resultaten van het gedachte-experiment te bespreken met de vastgoedeigenaren in het gebied. Het vervolgtraject mondt uit in een advies over de haalbaarheid van een herverkavelingsproject.

Stedelijke vernieuwing:
De stedelijke vernieuwingsopgave is momenteel groter dan ooit tevoren. Zeer veel voor- en naoorlogse wijken die gebouwd zijn tussen de jaren ’20 en ’70 worden gekenmerkt door slechte woningen, vervallen straten en openbare ruimte en gebrekkige voorzieningen. Ook op sociaal-economisch gebied laten deze wijken een treurig beeld zien. Gemeenten willen daarom blijven investeren in de verbetering van de leefbaarheid, de woning- en omgevingskwaliteit en het imago van verouderde en/of verpauperde wijken. Succesvolle stedelijke vernieuwing is alleen mogelijk als gemeenten, woningbouwcorporaties, marktpartijen en bewoners samen met elkaar werken aan de herontwikkeling van de wijk. Verder is een integrale aanpak noodzakelijk. Woningverbetering is noodzakelijk waarbij ook aandacht zal moeten zijn voor het doorbreken van een eenzijdige sociale structuur in de wijk. Daarnaast moet ook worden geïnvesteerd in de woonomgeving en de leefomgeving. FF advies kan advies en ondersteuning bieden bij stedelijke vernieuwingsopgaven. Het instrument van stedelijke kavelruil kan in bepaalde opgaven ook van waarde zijn.

 

Contact

Website: FFadvies.nl
E-mail:     
Telefoon: 06-10055631
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/frankfrowijn