Best selection of premium Joomla 1.6 templates

Portfolio

Stedelijke kavelruil
In de periode tot 2014 is Frank Frowijn als zelfstandig adviseur met FF advies voornamelijk actief geweest voor het Kadaster bij de uitwerking van het concept stedelijke kavelruil. FF advies heeft een rol vervuld bij het uitwerken van het concept stedelijke kavelruil door input te leveren bij het theoretisch doordenken van dit concept. Ook heeft FF advies het Kadaster geadviseerd over de bestuurlijke kansen van stedelijke kavelruil op gemeentelijk niveau. Stedelijke kavelruil geeft publieke en private partijen de mogelijkheid om samen een stedelijke gebiedsontwikkeling te realiseren zonder dat een actieve interventie nodig is van de overheid of een projectontwikkelaar. Een groep vastgoedeigenaren spreekt namelijk af om onderling grond en gebouwen te ruilen met als doel een herontwikkelingsplan te realiseren en/of een gebiedsontwikkeling vorm te geven. De afgelopen jaren heeft het ministerie van I&M een stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil uitgevoerd. Gemeentelijke pilots werden gestimuleerd en het instrument heeft een plek gekregen in de Omgevingswet. Doordat één van de pilots plaatsvond in Heemskerk heeft Frank Frowijn ook ervaring opgedaan met de praktische toepassing van het instrument. Zie ook: Pilotproject Heemskerk

Het project Slotherenbuurt
SlotherenbuurtHet project betrof een drietal her- structureringslocaties. Binnen het plangebied bevonden zich zeven portiekflats en vier galerijflats. Deze flats hebben plaatsgemaakt voor bijna 400 eengezinswoningen en appartementen in de koop- en huursector. Bij één van de locaties was Frank Frowijn als wethouder alleen nog verantwoordelijk voor de realisatie van het bouwprogramma en de inrichting van de openbare ruimte. Bij de tweede locatie heeft hij de bestemmingsplanprocedure bestuurlijk vormgegeven. De derde locatie is daadwerkelijk tot ontwikkeling gekomen op basis van zijn initiatief. Hij heeft als wethouder de benodigde financiële middelen vrijgespeeld, samen met de corporatie het stedenbouwkundig plan opgesteld en de gemeenteraad enthousiast gemaakt voor deze gebiedsontwikkeling.

Het stationsgebied
StationsgebiedZo’n tien jaar geleden had Heemskerk de ambitie tot een herontwikkeling van het stationsgebied. Als wethouder heeft Frank Frowijn het proces weer opgestart om deze gebiedsontwikkeling (op een hoger schaalniveau) van de grond te krijgen. De NS, gemeenten en de provincie hebben ambities opgesteld voor de ontwikkeling van de stationsgebieden langs de spoorlijn Uitgeest-Haarlem: woningen, meer voorzieningen bij treinstations, extra fietsenstallingen, snelle fietsroutes naar stations, betere verbindingen en bewegwijzering en goede ‘park and ride’ faciliteiten. Ook voor het stationsgebied van Heemskerk is inmiddels een woningbouwplan gemaakt. Frank Frowijn heeft bijgedragen aan het initiëren van de knooppunt-ontwikkeling langs deze spoorlijn en het opstarten van het proces om de gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen.

Heemskerk klimaatbestendig
Op 24 juni 2014 trok een clusterbui over de bebouwde kom van Heemskerk en omgeving. Er viel in korte tijd zoveel regen dat een aantal woningen, een parkeergarage en een souterrain onderliepen. Omdat dit weertype in de toekomst vaker zal voorkomen, wilde Frank Frowijn als wethouder samen met het waterschap het watersysteem robuuster maken om daarmee de kans op overlast in de toekomst te beperken. Hij was verantwoordelijk voor de realisatie van diverse gemeentelijke maatregelen naast de maatregelen die door het waterschap werden getroffen. Met de aanleg van een nieuwe sloot, vier nieuwe stuwen, een nieuwe verbinding naar een waterberging en een bredere spoorsloot, kan het watersysteem heftige regenbuien in de toekomst nu beter aan.

Wijkerbaan
WijkerbaanHet wijkwinkelcentrum Wijkerbaan is gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw en was na veertig jaar verouderd. De gemeente Beverwijk, de eigenaar van het winkelcentrum en de woningbouwcorporatie besloten samen tot een herontwikkeling van het gebied: het winkelcentrum zou worden gemoderniseerd, vijf woontorens zouden worden gerealiseerd en de straten en het groen er omheen zouden opnieuw worden aangelegd. Als projectwethouder heeft Frank Frowijn een rol vervuld in de planvorming, de onderhandelingen gevoerd met de woningbouwcorporatie en de eigenaar van het wijkwinkelcentrum en het besluitvormingstraject vorm gegeven.

Meerplein
De ontwikkeling van het Meerplein maakt deel uit van het programma Beverwijk Vitale Stad.De ontwikkeling van het Meerplein maakte deel uit van het programma Beverwijk Vitale Stad. Aan de rand van de binnenstad van Beverwijk zou een groot parkeerterrein worden getransformeerd tot een ondergrondse parkeergarage voor 800 auto’s met daar boven op appartementencomplexen, grondgebonden woningen en commerciële ruimten. Als projectwethouder heb ik een rol vervuld in de planvorming en de onderhandelingen en het besluitvormingstraject vorm gegeven. Door de crisis is dit project niet tot realisatie gekomen.


Broekpolder
BroekpolderIn de jaren negentig van de vorige eeuw besloten de gemeenten Beverwijk en Heemskerk samen de woonwijk Broekpolder te ontwikkelen. In het plangebied van ruim 150 hectare groot waren zo’n 4.000 woningen gepland, een basisschool, een wijkwinkelcentrum, een sociaal-medisch centrum en een multifunctionele accommodatie die onderdak zou bieden aan twee andere basisscholen, drie gymzalen en een peuterspeelzaal. Als projectwethouder heeft Frank Frowijn een rol vervuld in de planvorming van de laatste plandelen en heeft hij de betreffende planologische procedures bestuurlijk vormgegeven.

Contact

Website: FFadvies.nl
E-mail:     
Telefoon: 06-10055631
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/frankfrowijn